Συνεργασία του Μουσείου με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνα.

 

Τα κυριότερα σημεία της συμφωνίας είναι τα εξής:

 

…«Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών αναλαμβάνει την εκπόνηση μελέτης στο πλαίσιο του έργου «Παροχή επιστημονικών συμβουλών στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων».

 
Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ορίζει ως Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου και της ερευνητικής του ομάδας τον Αναπληρωτή Καθηγητή Ζωϊκής Ποικιλότητας του Τμήματος Βιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Αναστάσιο Λεγάκη.

 
Ο κ. Αναστάσιος Λεγάκης ως Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου θα είναι υπεύθυνος για το τμήμα του επιστημονικού συντονισμού και της υλοποίησης της επιστημονικής έρευνας του έργου από την πλευρά του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και θα φροντίζει για την ομαλή διεξαγωγή του έργου και θα αποτελεί τον σύνδεσμο μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου Συμβαλλομένου. O Επιστημονικός Υπεύθυνος για την εκπόνηση του έργου εκ μέρους του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα ορίσει με ευθύνη του τα μέλη της υπόλοιπης ερευνητικής ομάδας.

 
Οι συμβαλλόμενοι του παρόντος συμφωνητικού αναλαμβάνουν την αμοιβαία υποχρέωση να συνεργαστούν και να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την επιτυχία του άνω ερευνητικού προγράμματος. Κάθε επιμέρους ενέργεια στην οποία προβαίνουν για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού θα πραγματοποιείται πάντα στο χρονικό, λειτουργικό και οικονομικό πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος.»…

 

…« Το έργο που έχει ανατεθεί στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι το εξής:

 

Παροχή επιστημονικών συμβουλών στις παρακάτων θεματικές ενότητες:

 

Α’ Φάση

  1. Σχεδιασμός και οργάνωση του εκθεσιακού χώρου βάσει της επιστημονικής γνώσης, των διαθέσιμων εκθεμάτων και των εκπαιδευτικών στόχων του Μουσείου.
  2. Συγγραφή πληροφοριακού υλικού.

 

Β’ Φάση

  1. Συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού.
  2. Συντήρηση των εκθεμάτων.
  3. Οργάνωση αποθηκευτικού χώρου.
  4. Καταγραφή των εκθεμάτων-Βάση δεδομένων.

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου αναλαμβάνει:

  1. Να επιβλέπει την επιστημονικά ορθή υλοποίηση του έργου, να συντονίζει την υλοποίηση των μεθοδολογιών του έργου και τις ενέργειες των ειδικών επιστημόνων για την ολοκληρωμένη εκπόνηση της μελέτης.
  2. Να παρέχει αναλυτικές μεθοδολογικές κατευθύνσεις και να εξειδικεύει την μεθοδολογία υλοποίησης του έργου, σε συνεργασία με τους Ειδικούς Επιστήμονες.
  3. Να ελέγχει και να συντονίζει την υλοποίηση των επιμέρους επιστημονικών παραδοτέων της σύμβασης.
  4. Να συντάσσει συγκεντρωτικές αναφορές για τα προβλεπόμενα παραδοτέα των επιμέρους φάσεων υλοποίησης της μελέτης»…

Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΑΣ

Ανακαλύψτε Tα Θηλαστικά

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Θηλαστικά

Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΑΣ

Ανακαλύψτε Tα Πουλία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πτηνά

Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΑΣ

Ανακαλύψτε Tα Μανιτάρια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μανιτάρια